ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το αίτημα χρηματοδότησής υποβάλλεται σε Πιστωτικό Ίδρυμα (τράπεζα) όπου και αρχικά αξιολογείται η καταρχήν επιλέξιμότητά του.

Εφόσον αυτή επαληθευτεί, το Πιστωτικό Ίδρυμα προωθεί το Αίτημα σε Ανεξάρτητο Αξιολογητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ώστε αυτός να πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο επιλεξιμότητας του Αιτήματος Χρηματοδότησης.

Παράλληλα με την διενέργεια του ελέγχου επιλεξιμότητας από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή, το Πιστωτικό Ίδρυμα προβαίνει σε αξιολόγηση για το εάν και κατά πόσον το προτεινόμενο Επενδυτικό Σχέδιο και ο Φορέας Υλοποίησής Επένδυσης του είναι δεκτικοί τραπεζικής χρηματοδότησης με βάση την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος, καθώς και ασφαλή οικονομικά κριτήρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Για κάθε έναν από τους 5 πυλώνες του Σχεδίου τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο καθορισμός του ύψους των δανείων ορίζονται ως εξής:

Iα) Πράσινη Μετάβαση

Οι επενδύσεις πρέπει να συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (greentagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου και να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για επενδύσεις «πράσινης μετάβασης».

Ο προσδιορισμός του ύψους του δανείου γίνεται βάσει του ποσοστού των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου που συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Iβ) Ψηφιακή Μετάβαση

Οι επενδύσεις πρέπει να συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digitaltagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου και να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για επενδύσεις «ψηφιακού μετασχηματισμού».

Ο προσδιορισμός του ύψους του δανείου γίνεται βάσει του ποσοστού των επενδύσεων του επενδυτικού σχεδίου που συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. ΙΙ) Καινοτομία

Οι επενδύσεις πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης από τους παρακάτω και ταυτόχρονα ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης να καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ο προσδιορισμός του ύψους του δανείου γίνεται βάσει του ποσοστού των επενδύσεων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

ΙΙI) Οικονομίες Κλίμακας

Η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου κρίνεται από την ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε από τη δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά ή/και συγχώνευση.

Για υφιστάμενες συνεργασίες η αντίστοιχη ποσόστωση δανείου (ΤΑΑ) επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 30%.

Για νέες συνεργασίες / εξαγορές / συγχωνεύσεις η αντίστοιχη ποσόστωση δανείου (ΤΑΑ) επί του προϋπολογισμού του σχεδίου ανέρχεται σε 40%.

  1. ΙV) Εξωστρέφεια – Αύξηση Εξαγωγών

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται ανάλογα με την πλήρωση τουλάχιστον ενός εκ των κάτωθι κριτηρίων:

  1. α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15 % του κύκλου εργασιών του.
  2. β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15 % των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).
  3. γ.Είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών (τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων τουριστικών κατοικιών).

Ο προσδιορισμός του ύψους του δανείου γίνεται βάσει του ελάχιστου μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας) ή του ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ