Φαρμακευτική και Βιομηχανική Κάνναβη

Φαρμακευτική Κάνναβη
Με βάση το σχέδιο Νόμου «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα», η Εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες – υπηρεσίες για την σύνταξη και την υποβολή επενδυτικής πρότασης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών στον τομέα των καλλιέργειας, παραγωγής και εμπορίας – διάθεσης φαρμακευτικής κάνναβης και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας με όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές – βοηθητικές εγκαταστάσεις. 

 

Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Ενημέρωση σχετικά με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την επένδυση. Παροχή σχετικών πληροφοριών για την έγκαιρη προετοιμασία της εκάστοτε ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Υποστήριξη σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, εξεύρεση χώρων παραγωγής, συνεργατών, προμηθευτών, οικονομικών πόρων κ.α.. 
  • Έλεγχο Επιλεξιμότητας και Επιμέλεια Συλλογής Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, Εγγράφων και Σχεδίων.
  • Κατάρτιση ολοκληρωμένου Φακέλου του Επενδυτικού Σχεδίου και εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης καθώς και συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων συνοδευτικών εντύπων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου στις Αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων προς Έγκριση και Αδειοδότηση του επενδυτικού σχεδίου καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης για εμπορική και φαρμακευτική χρήση. Υποστήριξη κατά την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, σε συμπληρωματικές παρουσιάσεις, στην ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων κ.α..
  • Οργάνωση των ενεργειών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια υποβολής του Φακέλου του Επενδυτικού Σχεδίου στις αρμόδιες Υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Υπουργείων για την έκδοση των σχετικών αδειών.
  • Υποστήριξη του Επενδυτή κατά το στάδιο της κατασκευής, πχ. στην σύνταξη και την υποβολή αιτημάτων πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντικών μελετών, αδειών λειτουργίας κλπ στις Αρμόδιες Υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων, επίβλεψη και υποστήριξη κατά το στάδιο της διαδικασίας έκδοσης των αδειών, στην συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, μηχανικούς κ.α.
  • Παροχή υπηρεσιών project management στο στάδιο της κατασκευής του έργου. Εποπτεία των σταδίων υλοποίησης της όλης επένδυσης, συντονισμός των εργολάβων-προμηθευτών και ενημέρωση του Επενδυτή.
  • Timely and up-to-date information on announcements, publications and any amendments in the context of relevant subsidised – funded investment actions of the EU – NSRF Program 2014-2020 as well as the respective Greek Investment – Incentives Law 4399/2016 and with respect to his later modification (Law 4635/2019).
  • Συμβουλευτική Στήριξη για την σύνταξη και υποβολή από τους νόμιμους εκπροσώπους της εκάστοτε ενδιαφερόμενης Επιχείρησης, των απαιτούμενων εκθέσεων, πινάκων, δικαιολογητικών κλπ. στις αρμόδιες Υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων κατά την χρονική περίοδο έναρξης υλοποίησης της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Στα πλαίσια αυτά συμφωνείται ρητά ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία της Εταιρείας με τον υποδεικνυόμενο – εξουσιοδοτημένο εργολάβο & υπεύθυνο έργου και τον υπεύθυνο των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα της επένδυσης, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πιστότητα και πλήρη παροχή τεχνικών και άλλων στοιχείων, δικαιολογητικών, σχεδίων, αδειών, οδηγιών κλπ. που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
  • Παροχή οικονομοτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας και κατασκευής όσο και κατά στο στάδιο λειτουργίας του έργου.
Βιομηχανική Κάνναβη

Η Humboldt, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 929, 06 Απριλίου 2016), η οποία νομιμοποιεί επίσημα την καλλιέργεια βιομηχανικής ή υφαντικής κάνναβης (Cannabis sativa L), αναλαμβάνει σε συνεργασία με τα στελέχη της την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη σχεδίων που αφορούν την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης.

Παρακάτω παρατίθενται τρεις εναλλακτικές προτάσεις ενδεχόμενης συνεργασίας:

Α. Συνεργασία στα κύρια προϊόντα (λάδι και άνθος) καθώς και στα υποπροϊόντα βιομηχανικής κάνναβης με ανάλογο κέρδος ή συμμετοχή στα εταιρικά μερίδια κατόπιν αντίστοιχης συμφωνίας.

Β. Συνεργασία στην Ελλάδα μέσω συμμετοχής σε υπάρχον εταιρικό σχήμα είτε μέσω σύστασης εταιρείας παραγωγής και διανομής βιομηχανικής κάνναβης (εφεξής CPDC):

• Τα ποσοστά συμμετοχής θα καθοριστούν κατόπιν συμφωνίας

• Συνεργασία καθόλη την παραγωγική διαδικασία (από τον σπόρο μέχρι το ράφι)

• Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής και οποιουδήποτε άλλου ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια της παραγωγής

• Ικανότητα συνολικής απορρόφησης του προϊόντος οποιαδήποτε και αν είναι η τελική του μορφή (λάδι, άνθος ή υποπροϊόν)

• Provision of superior genetics seeds to the JV or to CPDC as a partner

• The seeds will be paid through JV or through CPDC

• Από κοινού παρακολούθηση των σταδίων διαδικασίας καλλιέργειας

• Διανομή των παραγόμενων υποπροϊόντων κάνναβης σε επιλεγμένα δίκτυα

• Χρήση "up to date" εργαλείων μάρκετινγκ και χάραξη κοινής στρατηγικής αναφορικά με τη διανομή

Γ. Σύναψη δυνητικής συνεργασίας με εταιρείες διανομής για προϊόντα λιανικής πώλησης στο εξωτερικό (πχ. ΗΠΑ), καθώς και αξιοποίηση της αντίστοιχης εμπειρίας για τη δημιουργία δικτύων λιανικής.

Μετά από σχετική αίτησή σας, η εταιρεία μας μπορεί να παράσχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (προέλευσης, γνησιότητας κλπ.).