Διαχείριση Θεματικών Πάρκων

H Humboldt έχει μια μακρά εμπειρία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά έργα θεματικού πάρκου: 
 
Α.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο τροποποιητικό νόμο και τις υπουργικές πράξεις σχετικά με τις «Ειδικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα», συμπεριλαμβανομένων θεματικών πάρκων στο τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων, τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν για ένα επενδυτικό σχέδιο σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία θεματικού πάρκου στην Ελλάδα , είναι οι εξής:

 • Υπογραφή σύμβασης EPC με εταιρεία (έως και 10% του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης) καθώς και συμφωνία με εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που θα αναλάβει την ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν.
 • Αγορά κατάλληλης έκτασης γης που θα φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις του πάρκου.
 • Επενδυτικό σχέδιο και υποβολή προτάσεων προκειμένου να εγκριθεί ομόφωνα και να εγκριθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Εκτίμηση του συνολικού κόστους αναφορικά με την εκπροσώπηση της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα, όπως δαπάνες για την απόκτηση όλων των απαιτούμενων αδειών, αμοιβές επιτήρησης έργου, φορολογικές επιβαρύνσεις, αμοιβές μηχανικού-προμήθειας-κατασκευής κλπ.
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας που θα υποβληθεί στις αρχές προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο
 • Χρηματοοικονομική διασφάλιση του ποσού που θα είναι απαραίτητο για όλα τα απαραίτητα έργα στην αρχή του έργου. Το ποσό πρέπει να είναι διαθέσιμο εκ των προτέρων για την έναρξη του έργου.

B.  ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 • Έκδοση απόφασης έγκρισης / άδειας από την τοπική αρχαιολογική αρχή.
 • Έκδοση απόφασης έγκρισης / άδειας σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Έγκριση ερευνών καταλληλότητας γης / οικοπέδου.
 • Άδειες χρήσης γης
 • Άδειες οικοδόμησης
 • Έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων / μελετών καθώς και έγκριση των ερευνών για το σχηματισμό υπαίθριων χώρων.
 • Έλεγχος της ωριμότητας του επενδυτικού έργου
 • Παροχή εξουσιοδοτημένης άδειας λειτουργίας από τον ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού)
 
 
 
1. Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής Μελέτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4399/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4635/2019 και κατάθεση της Μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 
2. Υποστήριξη των Διαδικασιών Αξιολόγησης ενώπιον όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών μέχρι την έκδοση της τελικής εγκριτικής απόφασης
 

3. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης με στόχο την επαρκή κάλυψη των δαπανών του έργου

4. Προετοιμασία και υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου και εκταμίευσης της επιχορήγησης στο 50% του έργου (Α’ Έλεγχος) και στο 100% του έργου (Β’ Έλεγχος Ολοκλήρωσης)

5. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης καθ 'όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων Υπουργείων και των εμπλεκόμενων τμημάτων τους 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εταιρεία μας θα σας καθοδηγήσει σχετικά.