ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4877/2022 – EΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. 

Σε αυτόν περιλαμβάνονται 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων και προβλέπονται 3 σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, ενώ στόχος είναι η παροχή πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό γνώμονα τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νόμου 4887/2022, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

Εάν οι αποσβέσεις που σχετίζονται με την παραπάνω δραστηριότητα δεν αντικατοπτρίζονται με σαφήνεια στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία, η σημαντική αυτή προϋπόθεση δεν πληρούται.

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νόμου 4887/2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας. Εξαιρούνται περιπτώσεις επενδύσεων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους ΚΑΔ σύμφωνα με την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», καθώς επίσης επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται:

 1. στον τομέα του χάλυβα
 2. στον τομέα των συνθετικών ινών 
 3. στον τομέα του άνθρακα
 4. στον τομέα της ναυπηγίας
 5. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
 6. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

Με βάση τα παραπάνω, παρακάτω είναι οι μορφές των επιλέξιμων Εταιρειών:

 • εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) N.4430/2016 (Ά 2015),
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις N. 4384/2016 (Α’ 78),
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ,
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του καθεστώτος επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η οικονομική συμμετοχή κάθε Φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες Επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360οo

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παρέχονται τα ακόλουθα είδη βοήθειας:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση 
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Φοροαπαλλαγή
 • Επιδότηση Κόστους δημιουργούμενης Απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα τις οποίες χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει τη συμβατότητα όλων των κοινοποιήσιμων περιφερειακών ενισχύσεων (ΚΓΠΕ) που θα χορηγηθούν. Το έδαφος της Ελλάδας αποτελείται από 13 περιφέρειες NUTS 2. Σύμφωνα με το παράρτημα I των ΚΓΠΕ, δώδεκα από τις εν λόγω περιφέρειες είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (περιοχές «α»).

Στη συνέχεια παρατίθεται ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 31.12.2027, στον οποίο παρουσιάζονται οι μέγιστες ενστάσεις ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος μιας επιχείρησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού
 2. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
 3. Μισθολογικό Κόστος

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός Π.Ε. περιλαμβάνουν τις δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του αναπτυξιακού νόμου:

 1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.)
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.)
 3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 Γ.Α.Κ.)
 4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.)
 5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.)
 6. Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 36 Γ.Α.Κ.)
 7. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.)
 8. Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθ. 40 Γ.Α.Κ.)
 9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.)
 10. Δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης (άρθρο 46 ΓΑΚ)
 11. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.)
 12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.)
 13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.)
 14. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 ΓΑΚ)
 15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
 • για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
  1. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.)
  2. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.)
  3. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.)
  4. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 ΓΑΚ)
  5. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 10.000.000 Ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε Φορέα ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκ. Ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκ. Ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.

Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50 % στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την αίτηση του Φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ