ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η HUMBOLDT ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων αναλαμβάνει τόσο την εκπόνηση ολοκληρωμένης οικονομετρικής μελέτης όσο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων που παρέχει ο αντίστοιχος Αναπτυξιακός Νόμος, το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας μας χωρίζονται σε τρεις τομείς:

α. Ενημέρωση
β. Σύνταξη - Κατάθεση μελέτης
γ. Παρακολούθηση - Εφαρμογή Έργου

Στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η HUMBOLDT παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον υποψήφιο επενδυτή για τη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων καθώς και αξιολόγηση της πιθανότητας έγκρισης ανάλογα με τον τύπο και τη θέση του έργου.

Η HUMBOLDT ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε μελλοντικούς ή ενεργούς επιχειρηματίες όπως:

α. Υποβολή εκθέσεων και ανάλυση των δυνατοτήτων - διαδικασίες χρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων και δράσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

β. Συγκρίσεις και προτάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων με νέους επενδυτικούς στόχους που συνοδεύονται από έρευνα αγοράς

γ. Τοποθετήσεις και μελέτες εγγράφων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αναπτυξιακών σχεδίων - βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

δ. Σχεδιασμός ροών μετρητών και ταμειακών ροών (Εξαγωγή)

ε. Επιχειρηματικά Σχέδια και Σχέδια Μάρκετινγκ / Σχέδια Δράσης