ΣΥΝΟΨΗ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας μας το οποίο εκπονήθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιείται στα πλαίσια του μηχανισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ταμείο προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για επιτάχυνση της ανάκαμψης στην Ευρώπη και ενίσχυση της δέσμευσης για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: (1) Πράσινο, (2) Ψηφιακό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία), (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός. Για την υλοποίησή του η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δις ευρώ δάνεια.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών, πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών μεταρρυθμίσεων, προβλέπεται ως μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση/επένδυση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, η δημιουργία τουπλαισίου και η παροχή των δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι προωθούμενες επενδύσεις αφορούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες συγχρηματοδοτούμενες (τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριοχρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-ΕυρωπαϊκήΤράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και αφορούνεπιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν

 1. την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση,
 2. την καινοτομία,
 3. τις οικονομίες κλίμακος και
 4. τις υψηλότερες εξαγωγές.

Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σεεπενδύσεις που εμπίπτουν στις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

 1. ψηφιακός μετασχηματισμός,
 2. πράσινη μετάβαση,
 3. εξωστρέφεια,
 4. ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
 5. καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Για τη διάθεση των δανείων/χρηματοδότησης, πρόκειται να ενεργοποιηθούν τρία διακριτά χρηματοδοτικά κανάλια:

 1. μέσω των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών,
 2. μέσω εμπορικών τραπεζών,
 3. μέσω ενός ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών υπό τη μορφή fund-of-funds υπό την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ