ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων
 2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 5. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
 6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2)
 7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 8. Υπηρεσίες τρίτων
 9. Αναλώσιμα
 10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
 11. Κόστος κεφαλαίων
 12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.) 
 13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Το άθροισμα των δαπανών για κεφάλαιοκίνησης και δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ